توانگری

tavangari

مرحوم آیت الله العظمی «سید واسع کاظمی ترکی» از شاگردان آخوند خراسانی

مرحوم آیت الله العظمی «سید واسع کاظمی ترکی» از شاگردان آخوند خراسانی

مرحوم آیت الله العظمی «سید واسع کاظمی ترکی »(جد بزرگوار اینجانب) متوفای; 1353 ه. ق که از شاگردان برجسته و اعضای جلسه استفتای مرحوم آخوند ملامحمد کاظم خراسانی، صاحب کفایه الاصول بود، دروس ادبیات عرب، منطق، اصول و فقه (قوانین وریاض) را تدریس مینمود. محل دفن مرحوم آیت الله سید واسع کاظمی پیش نماز مسجد سنگی ترک متوفی به سال 1312 هجری شمسی و سایر سادات روستای ترک در قبرستان سادات ترک(سیدلر قبرستانی) در کنار برادر ارجمند ایشان بنام آیت الله سید موسی کاضمی ترکی می باشد.

کتب بجا مانده و اجازه نامه جد بزرگوار اینجانب در دسترس می باشد.

در لینک های زیر به این نکات پرداخته شده است:

http://thinker.irc.ir/thinker/index/show/+101

http://www.m-iau.ac.ir

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/4180/4209/27216


آخوند خراسـاني در دايره المعـارف بزرگ اسلامي

آخوندِ خُراساني، مُلاّمُحَمَّد كاظِم (1255ـ1329ق/1839ـ 1911م)، فقيهِ اصولي و مرجع تقليد شيعه و رهبر سياسي عصر مشروطيت. وي كوچك‌ترين پسر ملاحسين واعظ هراتي بود. ملاحسين در مشهد ساكن شده بود و محمدكاظم در همان جا زاده شد و علوم مقدماتي را فراگرفت و ازدواج كرد. در 1277ق/1860م مشهد را به سوي سبزوار ترك كرد. در آنجا، چند ماهي در نزد حاج ملاهاديِ سبزواري (د 1289ق/1872م) فلسفه خواند. سپس به تهران سفر كرد و نزد ملاحسين خوبي و نيز ميرزا ابوالحسن جلوه (د 1314ق/1896م) به تحصيل فلسفه ادامه داد. در 1279ق/1862م راهي نجف شد و تا زمان درگذشت شيخ مرتضي انصاري (1281ق/1864م) يعني مدت 2 سال و چند ماه، از درس فقه و اصول او استفاده كرد. پس از وفات انصاري در محضر ميرزا محمد حسن شيرازي (د 1312ق/1894م) به تعلم فقه و اصول پرداخت. از درس استادان ديگري مانند سيد علي شوشتري (د 1283ق/1866م)، شيخ راضي نجفي (د 1290ق/1873م) و سيد مهدي قزويني (د 1300ق/1883م) نيز بهره گرفت.
در 1291ق/1874م كه ميرزاي شيرازي از نجف به سامره رفت و در آنجا به تدريس پرداخت، آخوند نيز مانند بسياري از شاگردان استاد مدتي در سامره ماندگار شد، اما پس از چندي، به توصية ميرزا، به نجف بازگشت و كار تدريس را آغاز كرد. ميرزاي شيرازي آخوند را به فضل مي ستود و طلاب را به استفاده از درس او تشويق مي‌كرد. پس از درگذشت ميرزا حوزة سامره از رونق افتاد و همة نظرها بار ديگر به سوي حوزة نجف و زعيم آن معطوف شد. آخوند خراساني به عنوان جانشين ميرزاي شيرازي و بزرگ‌ترين مرجع تقليد عالم شيعه مشخص گرديد. علما و طلاب از همة نقاط جهان تشيع به سوي نجف روي آوردند و در مجلس درس او شركت كردند. به ويژه تعداد شركت‌كنندگان در درس اصول او به قدري زياد بود كه تا آن زمان مانند آن شنيده نشده بود. اين تعداد را در آخرين دورة درسي اصول آخوند، از 200،1 تا 200،2 تن گفته‌اند كه بنابر اقوال گوناگون، بيش از 100 يا 400 تن از ايشان مجتهد مسلم بوده‌اند.
آخوند در عين اشتغال دائم به كارهاي علمي و تربيت طلاب و ادارة حوزه‌اي كه در حال رونق روزافزون بود، رويدادهاي سياسي ايران را نيز با دقت دنبال مي‌كرد. نشانه‌هايي حاكي از ابراز مخالفت وي با اخذ وام توسط مظفرالدين شاه از روسية تزاري و تلاشهاي او در راه روشن ساختن اذهان مردم نسبت به پيامدهاي اين گونه اقدامات وجود دارد. اما شهرت آخوند به عنوان رهبر سياسي از دوران فعاليت شديد وي در جنبش مشروطيت آغاز شد. آخوند به همراه 2 تن از مجتهدان بزرگ معاصر خويش، ميرزا حسين تهراني و شيخ عبدالله مازندراني، با ارسال نامه‌ها و تلگرامها براي رهبران ديني و سياسي در داخل كشور و نشر اعلاميه‌هاي روشنگر در رأس رهبران جنبش قرار گرفت. علامه ميرزا محمد حسين ناييني نيز در اين راه به او ياري مي‌رساند و از جمله طي كتابي تحت عنوان تنبيه الامّه و تنزيه الملّه كوشيد نظام مشروطه را از ديدگاه شريعت توجيه و اعتراضات علماي مخالف مشروطيت را رد كند. آخوند خراساني خود تقريظي بر اين كتاب نوشته و ضمن آن «مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقه» اعلام كرده است.
آخوند و ياران همراهش به نظام مشروطه به عنوان وسيله‌اي براي تحديد ظلم مي‌نگريستند و شركت در جنبش مشروطيت را بر همة مسلمانان واجب مي‌شمردند. وقتي محمدعلي شاه به سلطنت رسيد (1325ق/1907م)، آخوند اندرزنامه‌اي براي او فرستاد و او را به رعايت موازين شرع و عدالت و كوشش در راه تأمين استقلال كشور دعوت كرد، اما محمدعلي شاه كه علي‌رغم تظاهرش به همراهي با مشروطه قصد حكومت به شيوة استبداد را داشت، سرانجام كار را به بمباران مجلس كشاند. آنگاه آخوند به نبرد خويش برضد وي شدت بخشيد. او حتي كوشيد از نيروي ايرانيانِ آزاديخواهي كه در استانبول ساكن بودند، براي تقويت نبرد با خودكامگي محمدعلي شاه استفاده كند. همچنين وقتي آگاه شد كه محمدعلي شاه قصد دارد با گرو گذاردن جواهرات سلطنتي از دولت روسيه وامي دريافت كند، طي تلگرامي براي «انجمن سعادت ايرانيان» كه توسط گروهي از ايرانيان آزاديخواه در استانبول تشكيل يافته بود، از آنان خواست «به توسط سفراء و جرايد رسمية دول معظمه» رسماً اعلام دارند كه به موجب اصل 24 و 25 «نظامنامة اساسي» دولت ايران حق هيچ‌گونه معاهده و استقراض بدون امضاي پارلمان ندارد و نيز جواهرات موجود در خزانة تهران متعلق به ملت ايران است و هرگاه وامي به محمدعلي شاه داده شود، ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئوليتي نخواهد داشت. پس از آن آخوند طي اعلاميه‌اي كه ميرزا حسين تهراني و شيخ عبدالله مازندراني نيز آن را امضا كردند، از مردم ايران خواست كه از پرداختن ماليات به مأموران محمدعلي شاه خودداري كنند و در سرنگون ساختن حكومت او بكوشند. اين 3 تن، همچنين طي اعلاميه‌اي، از انقلابيون مسلمان قفقاز، تفليس و مناطق ديگر خواستند كه به كمك انقلابيون تبريز بشتابند و به استبداد قاجاريه پايان دهند.
اسناد وزارت خارجة انگلستان حاكي از آن است كه دولتهاي روس و انگليس در اين دوران با يكديگر توافق كرده بودند كه به منظور ارام ساختن مردم، شاه را به قبول نوعي مشروطيت صوري وادارند و از سوي ديگر، همة تلاش خود را براي دور ساختن علماي ديني از منازل فعاليت سياسي به كار برند. از اين رو 2 دولت طي يك يادداشت مشترك از آخوند و ساير رهبران مشروطه‌خواه مقيم عراق خواستند كه فعاليت سياسي خويش را متوقف كنند و رهبران گروههاي مشروطه‌خواه داخل كشور را به ميانه‌روي فرا خوانند. در اين يادداشت همچنين آمده بود كه پايان بخشيدن به فعاليتهاي سياسي به سود خود مجتهدان خواهد بود. علما به اشارة تهديد آوري كه در اين يادداشت بود، وقعي ننهادند و به ويژه آخوند همچنان آشتي‌ناپذير باقي ماند. از اين تاريخ در رسانه‌هاي گروهي انگلستان مطالبي شديداً خصمانه بر ضد آخوند انتشار يافت. در همين ايام علماي نجف تحت رهبري آخوند تصميم گرفتند به منظور كسب آگاهي بيش‌تر از كيفيت نبرد مشروطه‌خواهان ايران و شرايط كار و نيز رهبري مشروطه‌خواهان از نزديك، دسته‌جمعي به ايران سفر كنند، اما وقتي به كربلا رسيدند آگاهي يافتند كه نيروهاي سپهسالار تنكابني و سردار اسعد بختياري تهران را اشغال كرده و محمدعلي شاه را از پادشاهي بر كنار ساخته‌اند. پس از آن سران سياسي جنبش بر بي‌اعتنايي خود نسبت به مذهب و روحانيون افزودند. در نتيجه، گروهي از علماي مخالف مشروطه، از جمله آقاسيد كاظم يزدي كه شركت در اين جنبش را حرام شمرده بودند. به نكوهش علماي مشروطه‌خواه پرداختند.
آخوند از عملكرد سران سياسي مشروطيت به شدت انتقاد كرد، اما همچنان به دفاع از اصل مشروطيت ادامه داد. سرانجام به منظور كسب آگاهي از نزديك و جلوگيري از كج‌رويها، تصميم گرفت به همراه جمعي ديگر از علما به ايران سفر كند، اما ناگهان در نجف درگذشت. مرگ او طبيعي تلقي نشد و اينكه عمال انگلستان او را مسموم ساخته‌اند محتمل مي‌نمايد. 14 ماه پيش از آن، شيخ عبدالله مازندراني به مناسبتي اعلام داشته بود كه زندگي او و آخوند آماج تهديد گشته است.
آخوند خراساني به سبب تبحر و نوآوريهايش در فن اصول، شهرت علمي عظيمي كسب كرده است. مهم‌ترين اثر او، كفايه‌الاصول، كتاب درسي طلاب در پايان دورة سطح است كه غالباً پاية كار مدرسان خارج اصول مي‌گردد. بيش از 100 تن مجتهد بر اين كتاب حاشيه نگاشته‌اند. از شاگردان بلند آوازة آخوند، ميرزا ابوالحسن مشكيني، شيخ محمد حسين كاشف‌الغطاء، شيخ محمد جواد بلاغي، آقاضياءالدين عراقي، آقا شيخ محمدعلي شاه‌آبادي، سيدمحسن امين عاملي، آقاسيدابوالحسن اصفهاني، حاج‌آقا حسين قمي، سيدمحمدتقي خوانساري، سيدعبدالحسين حجت، سيدحسن مدرس، شيخ محمدحسين اصفهاني (كمپاني)، سيدصدرالدين صدر، حاج‌آقا حسين بروجردي، سيدعبدالله بهبهاني، سيدعبدالهادي شيرازي، سيدمحسن حكيم، سيدمحمود شاهرودي و آقابزرگ تهراني را مي‌توان نام برد.
از آثار مهم آخوند كتب و رسائل زير شهرت بيشتري يافته‌اند:
كفايه‌الاصول، تعليقه علي المكاسب، دُرر الفوائد في شرح الفرائد، الفوائد الفقهيه و الاصوليه، تكمله التبصره، شرح تكمله التبصره، الاجتهاد و التقليد، كتاب في الوقف.

مآخذ: آقابزرگ، هديّه الرازي الي المجدّد الشيرازي، تهران، ميقات، 1403ق، ص 145؛ امين، محسن، اعيان الشيعه، بيروت، دارالتعارف، 1403ق، 9/5 ـ6؛ ايرانيكا؛ بامداد، مهدي، تاريخ رجال ايران، تهران، زوّار، 1347ـ1353ش، 4/1؛ حايري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران، تهران، اميركبير، 1360ش، ص 155ـ160 و صفحات ديگر؛ دانشنامة ايران و اسلام؛ زركلي، خيرالدين، الاعلام، بيروت، 1969م، 7/234؛ كسروي، احمد، تاريخ مشروطيت ايران، اميركبير، 1356ش، ص 730؛ كفايي، عبدالحسين، مرگي در نور، زندگاني آخوند خراساني، تهران، زوار، 1359ش، جم‍ ؛ مدرس، محمدعلي، ريحانه‌الادب، تبريز، 1346ش، 1/41ـ42؛ ناييني، محمد حسين، تنبيه الامّه و تنزيه الملّه، تهران، 1334ش، جم‍ ؛ نجفي قوچاني، محمدحسن، سياحت شرق، تهران، اميركبير، 1362ش، ص 474، 476.
بخش تاريخ

منبع: دايره المعارف بزرگ اسلامي-جلد اول- مقاله 109

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ساعت 13:48  توسط پدرام کاظمی   | 

ایران در سال ۲۰۱۲ برای دومین سال پیاپی، رتبه نخست سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی در ترکیه را به دستروزنامه «تودی زمان» خبر داده ایران در سال ۲۰۱۲ برای دومین سال پیاپی، رتبه نخست سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خارجی در ترکیه را به دست آورده است.

به نوشته این روزنامه، در گزارشی که اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و مبادلات کالای ترکیه منتشر کرده، آمده شمار شرکت‌های تأسیس شده توسط ایران در ترکیه، با رسیدن به بیشترین میزان، ۷۷۵ مورد از ۳۷۰۳ شرکت تازه تأسیس خارجی را شامل شده است.

بر پایه این گزارش، در سال گذشته، شمار شرکت‌های ایرانی در ترکیه همواره و ماهیانه افزایش داشته است. با این حال، تودی زمان مدعی است این امکان هست که برخی از این شرکت‌ها، به منظور دور زدن تحریم‌های غرب علیه ایران در ترکیه تأسیس شده باشند. فعالیت این شرکت‌ها عمدتاً در حوزه‌های تولید برق، الکترونیک، ارتباطات و ساخت و ساز بوده است.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ساعت 13:38  توسط پدرام کاظمی   | 

اسامی محبوب خداوند برای ژاپنی‌ها‎


allah_japan

مرکز مطالعات ژاپن | ابراهیم (تاتسوئیچی) ساوادا |

و خداوند را نام‌های نیکویی است او را به آن نام‌ها بخوانید! (سوره اعراف – آیه ۱۸۰)، در متن زیر چند اسم از اسامی خداوند به زبان عربی و ترجمه ژاپنی آن آمده‌است؛ از مدیریت شعبه ژاپن دانشگاه جهانی المصطفی نیز  بابت در اختیار قرار دادن این ترجمه‌ها کمال سپاسگزاری را داریم.

یا غفار الذنوب     :           おお、様々な罪をおゆるしになられる方

یا ستار العیوب      :           おお、様々な欠点を覆ってくださる方

یا کاشف الکروب      :         おお、様々な苦難を取り除いてくださる方

یا انیس القلوب         :        おお、心の友

یا مفرج الهموم           : おお、悲しみを取り除いてくださる方

یا حبیب من لا حبیب له    :      おお、友がいない人の友

یا نور :       おお、光

یا رحمن         :   おお、慈愛あまねく方

یا جمیل        : おお、美

یا وفی        :  おお、約束を守られる方

یا ساتر         :      おお、覆い隠される方

یا امین          :      おお、信頼できる方

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ساعت 9:59  توسط پدرام کاظمی   | 

«نشنال جئوگرافیک» 125 ساله

«نشنال جئوگرافیک» 125 ساله
این مؤسسه کار خود را از ژانویه سال 1888 میلادی بصورت یک بنیاد علمی کوچک و با همراهی چهره های سرشناسی همچون «الکساندر گراهام بل»، مخترع تلفن آغاز کرده و اکنون به یکی از بزرگترین سازمان های علمی - آموزشی جهان مبدل شده است.
«نشنال جئوگرافیک» 125 ساله شد+ تصاویر

سیزدهم ژانویه (24 دی)، یکصد و بیست و پنجمین سالگرد تأسیس موسسه علمی - آموزشی نشنال جئوگرافیک برگزار شد.

زیست نیوز به نقل از ایسنا-  این مؤسسه کار خود را از ژانویه سال 1888 میلادی بصورت یک بنیاد علمی کوچک و با همراهی چهره های سرشناسی همچون «الکساندر گراهام بل»، مخترع تلفن آغاز کرده و اکنون به یکی از بزرگترین سازمان های علمی - آموزشی جهان مبدل شده است.

تهیه نقشه، عکسبرداری از حیات وحش، طبیعت و کره زمین، حمایت از اکتشافات از جمله مهمترین محورهای فعالیت این سازمان علمی است.

مجله نشنال جئوگرافیک (National Geographic magazine) نیز مجله رسمی این سازمان علمی - آموزشی محسوب می شود که نخستین شماره خود را 9 ماه پس از تأسیس رسمی این بنیاد آغاز کرده و اکنون بصورت ماهنامه منتشر می شود.

مراسم یکصد و بیست و پنج سالگی در مقر این سازمان در واشنگتن به همراه رونمایی از کتابی تحت عنوان "National Geographic 125 Years" و برترین تصاویر علمی، در موزه نشنال جئوگرافیک برگزار شد.

 

 

 

 


غروب آفتاب در جنگل ملی گیفورد پینکوت ایالت واشنگتن - آمریکا

 

ببر ماده در پارک ملی Bandhavgarh ایالت مادیا پرادش - هند

 

لاک پشت سبز در پارک ملی جزیره کوکوس - کاستاریکا

 

خرس سیاه با پوشش سفید در جنگل بارانی ایالت بریتیش کلمبیا - کانادا

 

خوابیدن شیر نر بالای درخت در پارک الیزابت کوئین- اوگاندا

 

پنگوئن امپراطور مجهز به دوربین تصویربرداری زیر آبی - قطب جنوب

 

اهرام ثلاثه مصر

 

بقایای کشتی غرق شده تایتانیک در اقیانوس اطلس شمالی

 

شستن فیلم های عکاسی در آب یخ زده آلاسکا

 

نخستین محقق نشنال جئوگرافیک در قطب جنوب

 

نخستین تیم آمریکایی بر فراز قله اورست در سال 1963 میلادی

 

همراه داشتن پرچم سازمان نشنال جئوگرافیک در مأموریت آپولو 11 به ماه

 

 

 

بالن اکتشافی استراتوسفری Explorer II‌ در سال 1935 میلادی
+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی ۱۳۹۱ساعت 9:40  توسط پدرام کاظمی   | 

طرح تولید خوراک حیوانات خانگی(سگ و گربه)

با سلام

سالهاست که در راستای علاقه مندی به طبیعت، دوست داشتم که فعالیتی همسو انجام بدهم و با توجه به آغاز برنامه خصوصی اصلاح نژاد بخشی از اکوتیپ سگ های، برآن شدیم تا به لطف خدا و مشارکت آقای مهندس اللهیاری-کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دامی- که از محقیقن دلسوخته در موضوع شناسائی، طبقه بندی و  اصلاخ نژاد سگ های ایرانی است، پس از تکمیل مراحل مطالعاتی، اقدام به اجرای طرح تولید خوراک سگ و گربه نمائیم که مرحله تولید آزمایشی آزمایشگاهی را با موفقیت کامل به انجام رساندیم و نتایج آزمون حاکی از عملکرد بسیار مناسب پس از مصرف توسط حیوانات دارد...لذا انشاء الله در آینده ای نزدیک پس از راه اندازی خط تولیدصنعتی، شاهد حضور این فرآورده ها در بازار هدف خواهیم بود.....

چنانچه دوستان و عزیزان بتوانند در نامگذاری برند این کالا و یا هرگونه پیشنهاد و کمکی مرتبط با این کار، مارا یاری نمایند، بسیار خوشحال و مدیون لطفتان خواهیم شد.


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱ساعت 17:49  توسط پدرام کاظمی   | 

4 قلاده سگ متناسب با استاندادهای اکوتیپی سگ کرد در کردستانات ایران یافتیم...

با سلام

هفته گذشته یعنی ابتدای دیماه 91 بهمراه آقای اللهیاری-کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دامی- و دو نفر از دوستداران طبیهت بمنظور بررسی وضعیت پراکنش سگ های کردی به کردستانات ایران طی 5 روز سفر کردیم و بعنوان ماحصل این بازدید، 4 قلاده سگ نر و ماده و 2 توله متناسب با استاندادهای اکوتیپی سگ کرد یافتیم که جهت انجام آزمایشات ژنتیک و طی مراحل و فرآیند اصلاح نژاد  در شرایط آزمایشگاهی به اطراف تهران انتقال پیدا کرد....

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی ۱۳۹۱ساعت 17:8  توسط پدرام کاظمی   | 

دیوید استروس شباهتهای آمریکا و روم را بررسی کرد


شباهت آمریکای کنونی با روم در حال سقوط
استاد دانشگاه هاروارد، در مقاله ای به بررسی شباهت های آمریکا 2012 با جمهوری روم که در سال 45 پیش از میلاد مسیح سقوط کرد، از منظر رابطه قدرت و ثروت پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوید استروس، استاد دانشگاه هاروارد، در مقاله خود که در پایگاه خبری بیزنس اینسایدر منتشر شده است، می نویسد: کتاب "جمهوری از دست رفته" نوشته لورنس لزیگ، به خوبی تاثیر خورنده پول را بر جریانات سیاسی آمریکا نشان می دهد. لزینگ در کتاب خود به خوبی از دست رفتن حکومت مردم را در آمریکا نشان می دهد. یکی از دلائل اصلی این اتفاق  افزایش روزافزون رابطه سیاستمداران آمریکایی با افرادی است که هزینه های انتخاباتی این سیاستمداران را تامین می کنند.

استروس هشت شباهت مهم میان آمریکای کنونی و جمهوری در حال سقوط روم را تشریح کرده است.

1- افزایش چشمگیر در هزینه های انتخاباتی با تامین هزینه ها از منابع مالی نامعلوم: بر اساس گزارش ها انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا، سه میلیارد دلار هزینه در بر داشته است. کل مقدار این پول از منابع خصوصی تامین شده است. استروس می نویسد اینگونه به نظر می رسد، و یا شاید واقعیت این باشد که رهبران آمریکای کنونی در خدمت برخی از گروه های ذینفع باشند. در سال های آخر جمهوری روم هزینه های انتخابات بسیار بالا رفته بود و گفته می شود قیصر روم برای تامین هزینه های انتخاباتی مجبور به قرض کردن مبلغ هنگفتی شد که در صورت پیروز نشدن در آن انتخابات قیصر را به ورشکستگی می کشاند.

2- سیاست به عنوان راهی به سوی ثروت: در روم باستان یکی از راه های جمع آوری ثروت در دست داشتن پست های حکومتی بود. لزینگ در کتاب جمهوری از دست رفته می نویسد نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا، سناتورها و کارکنان دستگاه های دولتی با استفاده از موقعیت های خود اقدام به سرمایه گذاری و جمع آوری ثروت می کنند. بر اساس لزینگ تمرکز سیاستمداران آمریکایی بر روی مردمی که آنها را به واشنگتن فرستاد اند نیست، بلکه تمرکز سیاستمداران واشنگتن نشین بر روی کسانی است که آنها را ثروتمند می کنند.

3- جنگ های پی در پی: موضوع امنیت ملی به عنوان یک تهدید برای منحرف کردن اذهان عمومی از جنگ های خارجی کانون توجهات قرار می گیرد. همانند جمهوری روم، آمریکا در طول یک دوره یک صد ساله درگیر جنگ های خارجی بوده است. جنگ جهانی اول (1918-1917)، جنگ جهانی دوم (1945-1941)، جنگ سرد (1991-1947)، جنگ کره (1953-1950)، جنگ ویتنام (1975-1953)، جنگ خلیج فارس (1991-1990)، جنگ افغانستان (ادامه دارد-2001)، جنگ عراق (2011-2003) تعدادی از جنگ های است که آمریکا درگیر آنها بوده است.

4- پول های قدرت های خارجی در جیب رهبران داخلی حکومت: جنگ های خارجی منجر به افزایش تاثیر قدرت های خارجی بر رهبران داخلی و حکومت می شود. این ادعا هم در مورد رهبران روم و هم در مورد رهبران آمریکا صدق می کند. گفته می شود یک تاجر خارجی 100 میلیون دلار به بیل کلینتون، رئیس جمهور آمریکا بین سال های 1992 تا 2000، کمک کرد. کلینتون با دادن امتیازاتی به این بیزنس من که بر خلاف منافع آمریکا بود مجبور به جبران لطف 100 میلیون دلاری این بیزنس من به خود شد.

5- کسب درآمدهای خارجی، عامل تعیین کننده سیاست های داخلی کشور: اشراف امپراتوری روم با به دست آوردن ثروت های هنگفت از طریق سرمایه گذاری های خارجی، به نحوی برای روم سیاست گزاری می کردند که جریان درآمد از منابع خارجی برای آنها آسان تر شود. استروس می نویسد فاکس نیوز بخشی از یک گروه رسانه ای بین المللی به نام نیوز کورپریشن است که سالانه بیش از سی میلیارد دلار درآمد دارد. آیا وطن پرستی کورکورانه ای که فاکس نیوز مروج آن است محصول منافع غیر آمریکایی نیوزکورپریشن نیست؟

6- سقوط طبقه متوسط: در سال های نزدیک به سقوط امپراتوری روم، طبقه متوسط این جامعه به خاطر نیروی کار ارزان بردگان نابود شده بود. آمریکایی کنونی شاهد نابرابری درآمد فزاینده است طبقه متوسط که در حال در جا است، آمریکایی ها به خاطر برون سپاری تولید و فعالیت های اقتصادی در حال از دست دادن شغل های خود هستند و جمعیت بزرگی از آمریکایی ها بیکار هستند.

7- کاستن از تاثیر رای مردم: یا چینش مجدد مناطق انتخاباتی مختلف جهت تغییر تاثیر رای در مناطق دلخواه و در نتیجه کاستن از تاثیر رای عموم مردم: امپراتوری روم در اواخر عمر خود از روش های مختلفی برای کاستن تاثیر رای عوام استفاده می کرد. جمهوری خواهان با اعمال چنین تغییری در سال 2012 در حالی که رای عمومی با آنها نبود موفق به کسب اکثریت در مجلس نمایندگان شدند.

8- از دست رفتن روحیه مصالحه در حکومت: جمهوری روم نیز مانند آمریکای کنونی بر اساس اصل تفکیک قوا بر پا بود و قوه های مختلف بر کار یکدیگر نظارت می کردند. یکی از الزامات چنین حکومت هایی داشتن روحیه بالای مصالحه میان قوا و احزاب سیاسی است. در اواخر دوران جمهوری روم سیاست حکومت روم میان ثروتمندان و طبقه فقیر جامعه دچار قطبی شدگی شدید شده بود. در حالی که آمریکا زائیده مصالحه میان 13 مستعمره نشین پادشاهی بریتانیا است و مصالحه عاملی تعیین کننده در شکل گیری امپراتوری آمریکا بوده است، در حال حاضر سیاستمداران آمریکا آنچنان اهل مصالحه به نظر نمی رسند. مسئله پرتگاه مالی یکی از جدیدترین مسائلی است که نشان دهنده از دست رفتن روحیه مصالحه در سیاست آمریکا است. ذکر این نکته به جاست که سیاستمداران آمریکایی در سال های 2009 و 2010 به اندازه کل سال ها 1950 تا 1970، از به تصویب رسیدن قوانین در آمریکا جلوگیری گیری کرده اند.


Republic, Lost: How Money Corrupts Congress—and a Plan to Stop It8 Parallels Between Contemporary America And The Fall Of The Roman Republic


Read more: http://www.huffingtonpost.com/steven-strauss/is-our-republic-ending_b_2312554.html#ixzz3qGE1kDhl

 About the Author: Steven Strauss was founding Managing Director of the Center for Economic Transformation at the New York City Economic Development Corporation (NYCEDC). Steven was one of the NYC leads for Applied Sciences NYC, NYC BigApps and many other initiatives to foster job growth, innovation and entrepreneurship. He is an Advanced Leadership Fellow at Harvard University for 2012. In 2010, Steven was selected as a member of the Silicon Alley 100 in NYC. He has a Ph.D. in Management from Yale University, and over 20 years' private sector work experience. Geographically, Steven has worked in the US, Asia, Europe and the Middle East.

Steven Strauss


+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ساعت 11:51  توسط پدرام کاظمی   | 

کردستان... آیا منطقه خودمختار عراق به یک جاذبه توریستی شکوفا تبدیل می شود؟

کردستان... آیا منطقه خودمختار عراق به یک جاذبه توریستی شکوفا تبدیل می شود؟


شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)- جی نیوتن اسمال و آرواندوز، گزارشگران "تایم" نوشتند: این روزها تصور این که توریست ها بی صبرانه در تکاپوی سفر به عراق باشند، خیلی دشوار است. وزارت خارجه آمریکا، اتباع ایالات متحده را از هرگونه مسافرت به عراق بر حذر داشته، مگر در موارد ضروری، آن هم در مناطق ایمن. این مخلص کلام آخرین هشدار وزارت خارجه آمریکاست که در آگوست سال قبل اعلام شد: "سفر به عراق، کماکان خطرناک است." کشورهای دیگر هم بیانیه های مشابهی را صادر کرده اند. اما در متن بیانیه وزارت خارجه آمریکا، یک نکته متمایز هم می توان یافت: "شرایط امنیتی در منطقه کردستان عراق، که شامل استان های سلیمانیه، اربیل و دهوک می شود به نسبت دیگر مناطق عراق در سال های اخیر، با ثبات تر است." این بیانیه می افزاید: "مشخصا در کردستان عراق، در مقایسه با دیگر نقاط عراق، حملات تروریستی کمتر و خشونت های شورشیان در سطوح پایین تری مشاهده شده است."

کردستان در شمال عراق واقع شده است؛ منطقه ای خودمختار که تا حدود قابل ملاحظه ای آزادی های سیاسی از بغداد را حفظ کرده است و امن ترین و در دسترس ترین منطقه عراق به شمار می رود. بر خلاف دیگر مناطق عراق، توریست ها می توانند به راحتی و آزادانه در بازارهای کردستان سیاحت کنند. برق هتل ها، منازل و شرکت ها، به طور غیر منتظره و برای مدت طولانی قطع نمی شود. در کردستان چند بازار بزرگ و هتل پنج ستاره مجلل، چشمه آب معدنی و اماکن تاریخی مثل قلعه باستانی اربیل – ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی یونسکو- وجود دارد. کردستان عراق در واقع از سوی شورای عربی مقاصد گردشگری، به عنوان یکی از مقاصد توریستی برای سال 2014 انتخاب شده است. مولوی جبار وهاب، رییس کمیته عمومی گردشگری کردستان، می گوید: "یکی از طرح های بلندپروازانه ما این است که کردستان را تا سال 2015 به یک مقصد توریستی بین المللی تبدیل کنیم. البته در روزگاری نه چندان دور هیچ وقت فکر نمی کردیم بتوانیم آرزوهایی چنین بزرگ داشته باشیم."

کردستان عراق، یک راه طولانی را به سرعت پیموده است. در سال 2007 این منطقه فقط 106 هتل داشت و اکنون تعداد این هتل ها به 400 رسیده است. آنها یک فرودگاه بسیار پیشرفته در اربیل ساخته اند و دو فرودگاه دیگر هم دارند. شرکت هتل های بین المللی ماریوت در حال ساخت یک پردیس بزرگ تفریحی در اربیل است که "امپراتوری" (The Empire) نام دارد و مشتمل بر یک هتل پنج ستاره و یک دهکده اقامتی است. شرایتون، کمپینسکی و هیلتون نیز چند هتل را در دست ساخت دارند. پیش بینی می شود کردستان در سال 2013، یک میلیارد دلار از محل توریسم درآمد داشته باشد و برآوردها نشان می دهد این مبلغ فقط در عرض دو سال، 5 برابر خواهد شد. در سند چشم انداز توسعه اربیل برای سال 2030،  یک پارک سیاحتی حیات وحش، یک پیست مسابقه گرند پری (مسابقات اتومبیلرانی جایزه بزرگ) و یک زمین گلف با 36 حفره پیش بینی شده است.

با تمام اینها، کردستان عراق هنوز با تبدیل شدن به یک مقصد بین المللی توریستی فاصله فراوان دارد. هری اسکوت، مدیر آژانس مسافرتی «The other Iraq Tours» می گوید: " آنها دارند در زمینه توریسم منطقه ای خوب پیش می روند. عراقی ها، ایرانی ها، توریست هایی از حوزه خلیج فارس، همگی در جست و جوی فرصتی هستند تا از آب و هوای معتدل کوهستانی لذت ببرند و شاید حتی تنی هم به آب استخر بزنند. اما هنوز در ابتدای راه هستند."

در سال های اخیر، همزمان با فرا رسیدن ایام تعطیلات عید نوروز، کردستان شاهد سرازیر شدن افزون بر 90 هزار توریست منطقه ای بوده است. بیشترین این گردشگران را خود عراقی ها تشکیل می دهند که اغلب از سمت جنوب کشور و به وسیله خودروهای شخصی عازم کردستان می شوند. سهم عراقی ها از گردشگری ایام عید در کردستان، حدود 70 درصد است. ایرانی ها، ترک ها و اروپایی ها در رتبه های بعدی قرار می گیرند. هیات گردشگری کردستان عراق با یک شرکت لبنانی با عنوان «Team International» قراردادی را با هدف کمک به ایجاد 65 منطقه گردشگری در قالب یک برنامه توسعه بلند مدت امضا کرده است. دامنه این طرح بسیارمتنوع است و پروژهایی را از پیست اسکی گرفته تا مسیرهای قایقرانی اطراف اماکن تاریخی و مذهبی شامل می شود.

خارج از اربیل، زیرساخت ها بسیار ضعیف هستند. بنابراین در حالی که کشور غنی از منابعی مثل قلعه ها و دژهای باستانی، کلیساهای قدیمی و دیگر اماکن باستانی است، امکانات چندانی برای رفاه حال توریست ها پیش بینی نشده است. از غار شانیدار (جایی که بقایای انسان های ناندرتال در دهه 70 میلادی کشف شد)  گرفته تا خانقاه سنت ماتئو (از صومعه های مسیحی مربوط به قرن صوم میلادی) و لالیش (از اماکن مقدس یزیدی ها)، یا هیچ کتابچه راهنمایی در دست نیست یا هرچه هست، محدود می شود به یک سری اطلاعات اندک و مختصر. در قلعه یا ارگ اربیل یک موزه نساجی ساخته شده است که فعلا خبری از افتتاح این ساختمان بدون سقف و خالی هم نیست. اسکوت می گوید: "وقتی به مکانی مثل پترا در اردن فکر می کنید، بلافاصله تمام آن کتابچه های راهنما، کارشناسان معرفی مکان، نشانه ها و تابلوهای راهنما، بروشورها و جزوه های راهنما به ذهنتان خطور می کند. اینجا ما هیچ کدام از آنها را نداریم. بنابراین شما مجبورید فقط به این اطلاعات کلی بسنده کنید که مثلا، این مکان همان جایی است که اسکندر، توانست داریوش سوم را در سال 331 پیش از میلاد شکست دهد."

گذشته از اینها، هنوز چالش های مهم امنیتی در کردستان به قوت خود باقی است. طرح پیشنهادی پیست اسکی درست در وسط منطقه ای واقع شده است که مورد استفاده پ.ک.ک (گروه مسلح کردهای ترکیه مستقر در شمال کردستان) است؛ بنابراین احتمال ساخت این پیست در آینده نزدیک، بعید است. دهها هزار نفر از نیروهای عراقی نیز در پی مناقشه بین کردستان و بغداد بر سر منابع نفت و حدود مرزها، فراخوانده شده اند تا در مرزهای جنوبی کردستان مستقر شوند. بغداد کردستان را به برنامه ریزی برای تجزیه طلبی تشکیل یک کشور مستقل متهم می کند. این مسایل، یادآور می شوند که امنیت در کردستان، هنوز شکننده است. نوروز محمد امین، یکی از مدیران هیات سرمایه گذاری کردستان، می گوید: "این تنش ها، آسیب رسان هستند و پیشاپیش، بازار را تحت تاثیر قرار داده اند. ولی خوشبختانه در این فصل سرما، سر هتل ها و شرکت ها زیاد شلوغ نیست و بازار تعطیلات هم زیاد رونق ندارد. امیدواریم مسایل به زودی حل و فصل شود."

نظر به پتانسیل های بالقوه کردستان، این منطقه همچنین از طبیعتی بسیار چشمگیر و زیبا برخوردار است. به عنوان نمونه باید به گلی علی بیگ اشاره کرد که از سوی بسیاری از محلی ها، «گرند کانیون» خاورمیانه خوانده می شود. (گرند کانیون؛ Grand Canyon از پارک های ملی آمریکا و جزو جاذبه های گردشگری است که در ایالت آریزونا واقع شده است.) این آبکند و دره عمیق، نه تنها چشم اندازهای نفس گیری دارد، بلکه می تواند به یکی از سایت های صخره نوردی و غارنوردی تبدیل شود. امکان قایق رانی در کلاس جهانی نیز در این منطقه فراهم است؛ چنان که متن یکی از آگهی های تبلیغاتی نیز به همین نکته اشاره دارد: "با کایاک تا بغداد!" حتی بدون تابلوهای راهنما و پیست اسکی و رستوران و ویلاهای مجلل، کوه های این منطقه پیشاپیش به یکی از مقاصد محبوب برای گردشگران محلی تبدیل شده است. در یکی از روزهای آفتابی دسامبر، لولای کریم 29 ساله را دیدیم که داشت شهر بکسول و آبشار زیبایش را به عروس جدید خود و خانواده اش نشان می داد. کریم، که از افسران ارتش عراق است و برای چهارمین بار روانه کوهستان های کردستان شده است، گفت: "زیباست. بسیار زیباست." وقتی از او پرسیدیم درباره تمایل کردها به استقلال و استقرار همقطارانش در مرز چه فکر می کند، سرش را تکان داد و چند لحظه به این سوال فکر کرد. بعد پاسخ داد: "اگر آنها به استقلال خود برسند، آیا باز هم می توانم به اینجا بیایم؟"

منبع: تایم

ترجمه از فرهاد فرجاد- شفقنا

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ساعت 11:34  توسط پدرام کاظمی   | 

شیوه ذبح سوسمار در بعضی کشورهای عربی و تصاویری از احشاء داخلی آن

شیوه ذبح سوسمار در بعضی کشورهای عربی و تصاویری از احشاء داخلی آن

يكى از روش‌هاى ناشايست و رايج براى اهانت به اقوام و ادیان، تعمیم و منتسب كردن تمامى افراد يك قوم و آئین، به خصوصيت ناپسند برخى از آنها است ؛ اصطلاحاتى كه در زندگى خود بارها آنها را شنيده‌ايم ؛ يكى از اين اصطلاحات «عرب سوسمارخور» است كه متاسفانه براى اعلام توحش و كوبيدن تمامى اعراب و در ادامه، دین مبین اسلام به كار مى‌رود ؛ مطالب و منابع فراوانی یافت میشود که اشاره مستقیم به  اين نکته دارد که این عمل، سيره تمامى اعراب نبوده است لکن متاسفانه این اخلاق ناپسند و توحش تاکنون باقی است.+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ساعت 10:29  توسط پدرام کاظمی   | 

تغذیه از حشرات،حشرات و غذا


تغذیه از حشرات   حشرات و غذا

بدست آوردن انرژی از حشرات امری شدنی است که بهتر است در افکار عموم جریان داشته باشد. با توجه به کمبودها و تامین نشدن مایحتاج غذایی بشر در عصر حاضر و با توجه به رشد جمعیت انسان در روی کره خاکی این امر دور از انتظار نیست. در حالی که در بسیاری از کشورها حشرات مورد تغذیه انسانها قرار میگیرند که ما در ادامه فقط به بعضی از آنها اشاره ای میکنیم.

(به این قبیل تصاویر اهمیت ندهید زیراکه هدف از گرفتن این تصاویر بر هم زدن روحیه شماست)

http://www.peachygreen.com/wp-content/uploads/2011/02/eating-insects.jpg

(به این تصویر دقت کنید)

insect meal Save the Planet: Eat Bugs!خوردن حشرات از نظر اسلام:

همانطور که دین مبین اسلام خوردن ملخ را حلال اعلام کرده نشانی از مصرف این حشره توسط اعراب گذشته است.

حلال یا حرام بودن حشرات: (دیدگاه کاملا شخصی)

طبیعی است که اگر انسان در منطقه ای باشد که نتواند نیاز غذایی خود را تامین کند ناچارا از هر موجود زنده ای بعنوان غذا استفاده میکند. صحرای عربستان منطقه ای است که بسیاری از ملخ های صحرایی بومی آن میباشند و جمعیت نسبتا بالایی دارند. کافیست فرض کنید در 1000 سال پیش زندگی میکنید. قصد مسافرت و عبور از بیابانهای کشور خود را دارید. به هر دلیلی در بین راه با کمبود غذا مواجه میشوید. مطمئنا بعد از اینکه شکار مناسبی برای تهیه غذای لذیذتان مهیا نشود ناچارا به سمت جمعیت ملخ هایی میروید که به وفور در جلوی چشمان شما بالا و پایین میپرند. در این حال چه بخواهید و چه نخواهید از ملخ تغذیه خواهید کرد!!.

حال اگر فکر کنید که دین اسلام فقط خوردن ملخ را حلال اعلام کرده، لذا خوردن سایر حشرات جایز نیست کاملا در اشتباه هستید. خوردن یا نخوردن هر موجود زنده ای توسط انسان دارای حکمت است. اینکه چرا خوردن بعضی از چهارپایان حلال اعلام شده و بعضی ها حرام برمیگردد به پتانسیل پرورشی آن موجود زنده و یا نقش آن موجود در شیوع بیماری و انتقال آن بیماری و بدیهی است اگر تغذیه از هر موجودی برای انسان حلال بود (خصوصا برای اعراب جاهل آن زمان) شاید جانوران و یا حتی حشرات زیادی کاملا منقرض میشدند. زیرا که جانور دوپایی مانند انسان برای رفع نیازهای خود، طبیعت خود را به نابودی میکشاند. همچنان که شاهد از بین رفتن بسیاری از گونه های موجودات زنده از جمله جانوران هستید که مسبب اصلی آن انسان است. انسان نه فقط بخاطر تغذیه از موجودات زنده بلکه بخاطر تامین سایر نیازهای خود مانند تهیه پوشاک، تهیه مسکن، در جهت تولید صنایع مختلف و حتی برای تفریح خود پا روی تمام عظمت طبیعت خواهد گذاشت.

منقرض شدن یوزپلنگ ها و فیل های عاج دار در جهت تفریحات انسانی و از بین رفتن بسیاری از موجودات دریازی (نفت) و خشکی زی (احداث معادن) در جهت استحصال مواد خام صنعتی و ... نمونه هایی از نابخردی انسان در جهت از بین بردن موجودات زنده طبیعت است.

در آخر بهتر است این گونه منظور خود را برسانم که اگر زمانی تغذیه از یک موجودی حرام اعلام شده در این زمان میبایست چرای بی رویه دام، احداث معادن، احداث کارخانه سیمان و سایر کارخانجاتی که مواد خام دنیا را تامین میکند و احداث چاه های نفت و ... حرام اعلام شود!

در مورد مصرف حشرات به عنوان غذا و مکمل های غذایی افرادی که حشرات را فقط به عنوان جانوران مضر یاد میکنند نمیتوانند این قابلیت از حشرات را به طور کامل درک کنند. اگر گفته میشود که حشرات مورد تغذیه قرار میگیرند بدین منظور نیست که آنها را بدون زدودن زوائد مصرف میکنند. برای مثال ملخ ها را قبل از پختن پاک کرده (پا و بال و محتویات شکم را خارج میکنند، مانند آنچه که برای تغذیه از مرغ صورت میگیرد) سپس کباب کرده و همراه با مواد گیاهی مانند انواع سبزیجات مورد مصرف قرار میدهند. لازم به ذکر است که مصرف هر گونه از حشرات هم توصیه نشده و حتما نحوه مصرف نیز باید مورد مطالعه و تحقیق قرار بگیرد. زیرا ممکن است ترکیبات موجود در بدن یک حشره برای بدن مضر بوده و باعث ایجاد ناراحتی در بدن انسان شود.

insect meal Save the Planet: Eat Bugs!

به طور شگفت آوری حشرات برای بسیاری از مردم جهان منبع غذایی غنی از پروتئین و سایر مواد غذایی اند. حشرات منابع غذایی بسیار مفیدی محسوب میشوند. گفته میشود که بعضی حشرات ارزش غذایی چندین برابر از گوشت گاو و یا گوسفند را دارند. جدول زیر جزئیات ارزش غذایی انواع حشرات مورد مصرف مردم روستایی ایالت اوگزاکا در مکزیک را نشان میدهد. (راموس – الوردی و همکاران، 1997)

جزء رژیم غذایی

محتوا یا دامنه بر حسب درصد

حشرات دارای بالاترین محتوای رژیمی

پروتئین خشک

15 – 81

لارو زنبورهای پارازیت

چربی

4/2 – 77/2

لارو پروانه

کربوهیدرات

77/7

مورچه ها

اسیدهای آمینه اصلی

46 – 96

-

پروتئین قابل هضم

76 – 98

-

 

حشرات در بسیاری مناطق هر روز به عنوان بخشی از جیره غذایی ثابت به مصرف میرسند. ممکن است به صورت لارو کباب، سرخ یا بخارپز شوند. مورچه ها، زنبورهای عسل و زنبورهای دیگر رایج ترند و همانطور که جدول نشان میدهدٰ لارو پروانه Phasus triangularis پر از چربی و مملو از کالری است.

ملخ های سرخ شده در خیابان های بانکوک در تایلند به فروش میرسند. سرخ پوستان توکانوان در شمال غربی آمازون بیش از 20 گونه از حشرات را که بیشتر آنها لارو سوسک، مورچه، موریانه و لارو پروانه ها هستند، می خورند (دوفور، 1987)

حشرات 12 درصد پروتئین خالص جیره غذایی خوراک انسان را تشکیل میدهند که 26 درصد آنها مخصوص بانوان است. در ایرایان جاوا (اندونزی) مردم اکاگی بسیاری از گونه های زنجره ها Cicadidae را مصرف میکنند (دوفتز و وان ماستریگت، 1991) و کرم موپان، لارو شبپره Imbrasia belina (Saturniidae) در آفریقای جنوبی محصول پر درآمد با تولید سالانه 2000 تن است.http://www.hamid-ghobadi.com/modules.php?name=News&file=article&sid=54

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ساعت 10:0  توسط پدرام کاظمی   |